GODZINY URZĘDOWANIA
BIBLIOTEKI


WTOREK           8:50 – 13:00

 ŚRODA               8:50 – 13:00

CZWARTEK      8:50 – 13:00

 

Cele i zadania biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży.

Do zadań biblioteki szkolnej należą w szczególności:

  1. udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych;
  2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
  4. wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  5. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
  6. gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych;


Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

   • uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Fontanna Marzeń ( karta czytelnika);
   • rodzice uczniów ( karta czytelnika),
   • nauczyciele (karta czytelnika),
   • pozostali pracownicy szkoły (karta czytelnika).
  1. Biblioteka jest czynna od wtorku do czwartku w godzinach 09.00- 13.00
  2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny.
  3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny.
  4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek lub innych dokumentów bibliotecznych.
  5. Biblioteka, na końcu każdego roku szkolnego, rozlicza wszystkich użytkowników z wypożyczonych dokumentów na podstawie kart czytelnika potwierdzających zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  6. Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
  7. Czytelnik może wypożyczać książki i inne zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje nazwisko.
  8. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym jedną lekturę) na okres 30 dni. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu ich zwrotu. Wyjątek stanowią uczniowie klas I-III, którzy jednorazowo mogą wypożyczyć 1 książkę.
  9. Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia

Propozycja interesujących książek do przeczytania

Interesujące książki na wakacje