Jest ciekawy. Aktywnie gromadzi wiadomości korzystają z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje, a także oceniać ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.